ជារៀងរាល់ខែ យើងមានកិច្ចប្រជុំបុគ្គលិកទូទៅសម្រាប់បុគ្គលិកទាំងអស់ចូលរួម។ នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ យើងក៏បានចែកតែពេលព្រឹក រួមជាមួយនឹងរង្វាន់ប្រចាំខែសម្រាប់អ្នកប្រមូលផលលឿនបំផុត ពានរង្វាន់សុវត្ថិភាព និងពានរង្វាន់អាកប្បកិរិយា