Hàng tháng chúng tôi có một cuộc họp chung cho tất cả nhân viên tham dự. Tại cuộc họp, chúng tôi cũng tặng trà buổi sáng cùng với các giải thưởng hàng tháng cho Người thu hoạch nhanh nhất, Giải thưởng An toàn và Giải thưởng Thái độ