កន្លែងការងារណាមួយត្រូវការសណ្តាប់ធ្នាប់និងភាពស្អាតហើយនេះមិនអាចចរចារបានទេនៅក្នុងឧស្សាហកម្មម្ហូបអាហារ។ ក្រុមការងាររបស់យើងទទួលខុសត្រូវក្នុងការលាងនិងធ្វើអនាម័យបន្ទប់ដាំដុះ ច្រករបៀង និងតំបន់ទូទៅដើម្បីការពារសត្វល្អិតនិងជំងឺមិនឱ្យមកក្នុងកសិដ្ឋាន។ នេះធ្វើឱ្យផ្សិតរបស់យើងលូតលាស់នៅក្នុងបរិយាកាសស្អាតនិងមានសុខភាពល្អ។ ក្រុមការងារក៏ដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបំពេញគ្រែដាំជាមួយជីកំប៉ុសដែលផ្សិតនឹងលូតលាស់។