Skip to content
Chơi Video

SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI

Sứ mệnh của chúng tôi được hỗ trợ bởi bốn trụ cột. Chúng tôi mong muốn tạo ra lợi nhuận như đã dự toán, trở thành nhà cung cấp ưu tiên của khách hàng, liên tục tiến bộ, và phát triển con người của chúng tôi.

TẦM NHÌN CỦA CHÚNG TÔI

Tầm nhìn của chúng tôi là dẫn đầu trong ngành sản xuất nấm được công nhận về phương pháp đổi mới và chất lượng trong việc trồng và thu hoạch nấm

GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA CHÚNG TÔI

Trung thực

Thái độ sẵn sàng

Có trách nhiệm

Tôn trọng

Nhà cung cấp ưu tiên

Được trao quyền

Tin tưởng

Tinh thần đồng đội

Được công nhận